REGULAMIN E-SKLEPU:

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem

-1-

Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością MoniVic Monika Smolińska z siedzibą w Słupnie, kod pocztowy 09-472 ul. Słoneczna 21, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 774-123-14-23, REGON: 601325135

-2-

Składanie zamówień

 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami Brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 • Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu.
 • Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
 • Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpływu w systemie płatności on-line PayU S.A lub momentem dokonania zamówienia z wyborem opcji „za pobraniem”

Towar

 • Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie. Wyjątek stanowią produkty typu „vintage”, które są produktami używanymi oraz ręcznie malowane malowane meble, które z racji na swój charakter produktu i usługi są pakowane przez pracownię MoniVic
 • Ze względu na duże narażenie przesyłek kurierskich na wstrząsy i uderzenia, wieczko każdej puszki z farbą jest oklejane dookoła taśmą klejącą. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka otwarcia puszki np: na skutek rzucania paczką w sortowni lub w trakcie transportu przez kuriera

-3-

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr. 43, poz. 296 z późn. zm.)
 • Data opublikowania regulaminu 17 czerwca 2016r.
 • Data ostatniej aktualizacji regulaminu: