W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Monivic Monika Smolińska z siedzibą w Płocku przy ul. Granicznej 37.
2. Nasze dane kontaktowe to: 663 750 200, pracownia@monivic.pl

3. Informujemy, iż Państwa dane przetwarzane będą na zasadach, które
zaczną obowiązywać z dniem 25 maja 2018 roku.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Monivic,
odbywać się będzie w ramach korzystania przez Państwa z usług Monivic, tj. ze sklepu
internetowego www.monivic.pl oraz w związku z plikami cookies, które są
instalowane na stronach internetowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach opisanych w POLITYCE
PRYWATNOŚCI MONIVIC. Państwa dane osobowe, MONIVIC, będzie mógł wykorzystać w celu wystawienia faktury VAT,
przekazania danych podmiotom realizującym przesyłki oraz podmiotowi
prowadzącemu biuro rachunkowe dla MONIVIC.

4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędnę do
realizacji procesu sprzedaży lub zawarcia umowy.
5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym
czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez
okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
b. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane
będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
c. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, dane będą
przetwarzane do chwili jej wycofania.
d. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez
Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Informujemy o przysługujących Państwu prawach do:
a. dostępu do Państwa danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania Państwa danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
d. przenoszenia danych,
e. usunięcia danych,
f. cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody.

7. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora przysługuje
Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z
uprawnień możecie Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail
z ADO.

8. Informujemy, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.